15.4.14

bura

Bayılmalara Okunacak Dua Efesahibtüm enne ma halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun

Bayılmalara Okunacak Dua

Bayılmalara Okunacak Dua

Okunuşu: Efesahibtüm enne ma halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun. FetealellahüTmelikü'k-hakk. La ilahe illa hüve rabbü'l-arşi'l-kerim. Ve men yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihife innema hisabühü inde rabbih, innehu la yüfhilu'l-kafirun. Ve kul Rabbiğfir verham ve ente hayru'r-rahimin.
Anlamı: Ya, siz ancak boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten bize döndürülmiyeceğinizi mi sandınız? Mülk, ancak kendi hakkı olan Allah çok yücedir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Arş'ı Kerim'in Rabbidir. Kim Allah ile beraber diğer bir ilah edinir, buna hiçbir delili olmamasına rağmen taparsa, onun hesabı ancak Rabbi nezdindedir. Hakikat şudur ki kafirler korktuklarından emin, umduklarına nail olamayacaklardır. De ki: Ey Rabbim, yarlığa, esirge. Sen acıyanların en hayırlısısın.
bura
bura

Her Derde Deva Olan Dua

Her Derde Deva Olan Dua

Her Derde Deva Olan Dua
Okunuşu:  (Allahümme innı euzü blke mine'l-hemmi, ve'l-hazeni ve euzü bike mine'l-aczi ve'l keseli, ve euzü blke mlne'l-cübnl, ve'l-buhli ve euzü bike min galebeti'd- deyni ve kahri'r-ricali)Anlamı:  Ey Allah'ım! Elem ve kederden, şaşkınlıktan sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan da sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten de sana sığınırım. Allah'ım! Borç altında ezilmekten, adamların kahrından (insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan da sana sığınırım).
bura
bura

Günahlardan Temizlenme DuasıGünahlardan Temizlenme Duası
Günahlardan Temizlenme Duası

Okunuşu: Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ue la yağfiru'z-zunube illa ente fağfirli mağfireten min indike inneke ente'l-ğafuru'r-rahim.
Anlamı: Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Senden başka günahı bağışlayan yoktur. Senden mağfiret diliyorum. Sen merhametli ve bağışlayıcısın.
bura
bura

Ölüm Döşeğinde Son Nefeste İmanlı gitmek İçin Dua


Ölüm Döşeğinde Son Nefeste İmanlı gitmek İçin Dua


Okunuşu: La ilahe illallahu'l-meucudu bi-külli zeman. La ilahe illallahu'l -ma'budu bi-külli mekân. La ilahe illallahu'l-ma'rufu bi-külli ihsan. La ilahe illallahu'l-mezkûnı bi-külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fi şe'n. La ilahe illallahul-emanu'l emanu min zeuali'l-imani ue min şerri'ş-şeytani ya kadime'l-ihsan, ya Gafuru, ya Gufran, bi rahmetike ya erhame'r-rahimin, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain. Ya Allah ya Allah.
Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur. O, yüce Allah her zaman var olmuştur. Allah'tan başka ilah yoktur. O, yüce Allah ki her mekânda sadece ona ibadet edilir. Allah'tan başka ilah yoktur. O her iyiliğin sahibidir. Allah'tan başka ilah yoktur. O, her lisanla zikredilendir. Allah'tan başka ilah yoktur. O, her an yeni bir işle ve yaradılışla meşguldür. Allah'tan başka ilah yoktur. Şeytanın şerrinden ve imanın kaybedilmesinden sadece ona sığınılır. Ey ihsanı hep var olan, ey bağışlayan ve mağfiret sahibi olan. Senin rahmetinle Sana sığınırız ey Rahman salât ve selam efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) olsun.. Ey Allah. Ey Allah...
bura
bura

Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından Allaha Sığınma Duası Allahümme inni euzü bike mine'l-küfri ue'I-fakri ve azabi'l-kabri.

Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından Allaha Sığınma Duası

Okunuşu: Allahümme inni euzü bike mine'l-küfri ue'I-fakri ve azabi'l-kabri.
Anlamı: Allah'ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından Sana sığınırım.
bura
bura

Korkunca Okunacak Dua ; Allahümme inna nec'alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min şururihim.


Korkunca Okunacak Dua

Okunuşu: Allahümme inna nec'alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min şururihim.


Anlamı: Allah'ım! Onların yüreklerine korku sal,bizi onların şerrinden koru! (Ebu Davud,Salat,365)
bura
bura

Bela ve Tehlikelerden Koruyan Ayetler


 

 Okunuşu: Vela yeudühu hıfzühüma ve hüue'l-aUyyü'l-azlm. (Bakara, 255)

 
Anlamı: Onları görüp gözetmek O'na güç gelmez. Zira yüce ve azametli yalnızca O'dur.

bura
bura

Borç Baskısından ve Tembellikten Kurtulmak İçin Dua                                                 Borç Baskısından ve Tembellikten Kurtulmak İçin Dua


Okunuşu: (Allahümme innı euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l aczi ve'l keseli ve'l-cübni ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve ğalebeti'r-ricali)


Anlamı: Allah'ım! Hüzünden, kederden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım. (Buhari,7/159)
bura
bura

Her Türlü Dargınlıkları Nifakları Gidermek ve Kalplerimizi Birleştirmek için Okunacak Dua


  Her Türlü Dargınlıkları Nifakları Gidermek ve Kalplerimizi Birleştirmek için Okunacak Dua


Okunuşu: Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle's-selami ve neccina mine'z-zulümati ile'n-nuri ve cennibne'l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümme'hfazna fi esma'ma ve ebsarina ve ezvacina.

Anlamı: Allah'ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı /sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaşır. Allah'ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru. (îbn Hibban, Rakaik, No: 996)
bura
bura

Bilnen ve Bilinmeyen Şeylerden Kurtulma Duası
Bilnen ve Bilinmeyen Şeylerden Kurtulma Duası

Okunuşu: Allahümme ellif beyne kulubina.Ve aslih zate beynina,uehdina sübüle's- selam, ue neccina mine'z-zulümati ile'n-nur,ve cennibne'l-fevahışe ma zahara minha ve ma batane.Ve barik lenafi esma'ına ue ebsarina ue kulubina ue ezuacina ve zürriyyatina.Ve tüb 'aleyna inneke ente't-tevvabü'r-rahim.Vec'alna şakirine li-ni'amike müsnine biha 'aleyke kabiline leha ve etimmeha 'aleyna.
Anlamı: Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslahet, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden,açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesizki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamım ihsan eyle. (Hakim, De'avat, No;977;İbn Hıbban,Ed'ıye,No:996)
bura
bura

El-hamdü lillahi ale'l-iman. İmanı Kuvvetlendiren Dua


 İMANI GÜÇLENDİREN DUA

Okunuşu: El-hamdü lillahi ale'l-iman. El-hamdü lillahi ale'l-îslam. El-hamdü lillahi ale'l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.
Anlamı: Allahu Teala'nm bize lütfettiği iman ve İslam'a ve bu büyük ihsana şükürler olsun. -Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam'm ümmetinden kılan- Allahu Teala'ya hamd olsun.
bura
bura

İyi İnsan Olmak ;İyilerden Olmak İçin Okunacak Dualar

İYİLERDEN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Okunuşu: Allahümme'ğfirli hatieti ve 'amdi. Allahümmehdini li-salihı'l-a'mali ve'l-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifü'an seyyi'iha illa ente.
Anlamı: Allah'ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım! Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsm. (Heysemi, Ed'ıye, 33, No: 17365)

bura
bura

Allah ve Resulünü Sevme Duası Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yühıbbüke ve'l-amele'l-lezi yübelliğuni hubbeke.

                            ALLAH VE RESULÜNÜ SEVME DUASI


Okunuşu: Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yühıbbüke ve'l-amele'l-lezi yübelliğuni

 hubbeke. Allahümmec'al hubbeke ehabbu ileyye min nefsi ve ehli ve mine'l-mai'l-baridi.

Anlamı: Allah'ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum.

Allah'ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Tirmizi, De'avat, 74)

bura
bura

İhtiyaç Duası Allahümme inni es'elüke tevfika ehli'l-huda

                                                          İHTİYAÇ DUASI

Okunuşu:  Allahümme inni es'elüke tevfika ehli'l-huda, ve a'male ehli'l-yakini ve münasahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri, ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfane ehli'l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es'elüke mehafeten tahcuzüni an ma'sıyetike hatta a'mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi'l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki'n-nur.
Anlamı: Allah'ım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen'den gereği gibi korkayım. Allah'ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığmayım, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a teşbih ederim.
bura
bura

Hz. Ali'nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası

Hz. Ali'nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası
Hz. Ali'nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası

Anlamı: Allah'ım! Bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. Zira biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in (s.a.v.) kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederdi.
bura
bura

Peygamberimiz'in (s.a.v.) Uhud Savaşı sonrası duâsı

Peygamberimiz'in (s.a.v.) Uhud Savaşı sonrası duâsı
Uhud Savaşı sonrası Peygamberimiz'in (s.a.v.) duâsı
Anlamı: "Allah'ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle... Allah'ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah'ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah'ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım! Peygamberleri'ni yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah'ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et."
bura
bura

Kadir Gecesi Duası "Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî"

Kadir Gecesi Duası
Kadir Gecesi Duası"Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî"

Anlamı: Aişe validemiz, "Şayet Kadir Gecesi'ne tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" diye Allah Resulü'ne sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de ona, "Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî" (Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.) (Tirmizi, Da'avât 89) duasını öğretmiştir.
bura
bura

Hazreti Peygamber'in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua


Anlamı: Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan! Ey her temiz nefse yönelen! Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren! Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine getiren! Ey Yusuf'u kölelik boyunduruğundan kurtaran! Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan! Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapında. Sen öyle bir Rab'sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz, dileyenlerin çokluğu cömertliğini azaltmaz, bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın. Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed'e (s.a.v.), O'nun ali ve ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et, istediğimi lutfet. Çünkü sen herşeye gücü yetensin!
bura
bura

Tv Filmi 'Sadaka' 15 nisan KANAL 7 izle,Sadaka 15.04.2014 Salı seyret

Sadaka  15 nisan 2014 izle
Kanal   : KANAL 7
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 15:50

ÖZETİ
Köyün zenginlerinden olan İshak, bir gün kazandığı tüm paraları önüne döker ve ailesine paraların sadakasını her gün karşısına çıkan ilk kişiye ne olursa olsun vereceğini söyler. Başkaları aç iken tok kalamayacağını belirten adam ertesi sabah bir miktar para alıp şehre çıkar ve karşısına çıkan ilk kişiye sadaka verir. Ertesi gün öğrenir ki, sadaka verdiği kişi hırsızdır. Ailesi ve çevresi onu kınarlar. Vardır bunda da bir hayır der ve çevresinin eleştirilerine aldırmaz. Ertesi gün, yine karşısına çıkan ilk kişiye verir sadakasını. Sonra öğrenir ki sadaka verdiği kişi hayat kadınıdır. Çevresindekiler onunla dalga geçer ama o ‘bu sefer de vardır bunda da bir hayır’ der. Ve üçüncü gün yine sokağa çıkar, karşısına çıkan ilk kişiye sadakasını verir. Sonra öğrenir ki sadaka verdiği kişi zengin biridir. Herkes gülüşür, alay eder ama o ‘vardır bunda bir hayır’ der.

Sadakasını Allah için verdiğini belirten İshak; Allah’a karşıma muhtaç kişileri çıkar diye dua ettim, belli ki sadaka verdiklerim muhtaç kişilermiş. Ve sonrasında hırsız, aldığı sadakadan etkilenerek hayatına yeni bir yol çizer. Hayat kadını ise kendisini insan yerine koyup sadaka verildiği için duygulanır, o günden sonra hayatına çeki düzen vermeye karar verir. Zengin adam da kendisine sadaka verilince, şimdiye kadar sadaka vermediğini hatırlar ve fakirlere sadaka dağıtmaya başlar.

Etiketler : Sadaka 15 nisan izle, Sadaka 15 nisan seyret, Sadaka 15.04.2014 izle,Sadaka 15.04.2014 izle,
bura
bura

Uğur Arslan'la Umut Var 15 nisan KANAL 7 izle,Uğur Arslan'la Umut Var 15.04.2014 Salı seyret

Uğur Arslan'la Umut Var kanal7 izle
Kanal   : KANAL 7
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 13:30

ÖZETİ
Uğur Arslan'la Umut Var
Yaşam & Hobi - Reality   

Sır perdeleri aralanıyor, kayıplar yakınlarına kavuşuyor!
Ekranların sevilen sunucularından Uğur Arslan, kaybolan hayatlara, yitip giden umutlara ışık tutmaya, gizli kalmış olayları gün yüzüne çıkarmaya geliyor. Akıl almaz hikayelerin, çözülmesi zor düğümlerin yer aldığı programda sır perdeleri aralanıyor, kayıplar yakınlarına kavuşuyor, küsler barışıyor...

Etiketler : Uğur Arslan'la Umut Var 15 nisan izle, Uğur Arslan'la Umut Var 15 nisan seyret, Uğur Arslan'la Umut Var 15.04.2014 izle,Uğur Arslan'la Umut Var 15.04.2014 izle,
bura
bura

TV Filmi 'Yuvamı Yıkamazsın' 15 nisan KANAL 7 izle,Türk Filmi 'Yuvamı Yıkamazsın' 15.04.2014 Salı seyret

'Yuvamı Yıkamazsın' 15 nisan 2014 Kanal 7 izle
Kanal   : KANAL 7
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 11:30

ÖZETİ
BİR ANNEYİ BEKLEYEN ZOR SEÇİM

Birbirlerini sonsuz bir aşkla seven İrfan ve Hatice’nin küçük kızları ölümcül bir hastalıkla pençeleşmektedir ve acil ameliyat olması için 150 bin dolar gerekmektedir. Bu yüklü parayı bir araya getirmek ise deri fabrikasında işçi olarak çalışan İrfan için çok güçtür...

Öte yandan İrfan’ı sınırsız aşkla seven biri daha vardır; fabrikanın sahibi Tuncay Bey’in kızı Pelin... Pelin, İrfan’a karasevda derecesinde bağlanmıştır ve karısından boşanıp kendisiyle evlenmesini istemektedir. İrfan ise yuvasında mutludur ve bu tutkulu aşka karşılık vermez. Pelin, irfanın kendisiyle evlenmesi konusunda babasına da baskı yapmaktadır... Babası ise evli bir adamın yuvasının yıkılmasına razı değildir. Fakat Pelin’in, İrfan’a olan tutkusu hastalık haline dönüşmüş ve artık kendisine zarar verir hale gelmiştir.

Bu arada İrfan’ın kızının hastalığını ve paraya ihtiyaçları olduğunu öğrenen Pelin karısından boşanması şartıyla bu parayı İrfan’a vereceğini söyler. İrfan, bu kirli teklifi reddeder ve kızını ölümden kurtaracak 150 bin doları geri çevirir. Kızına hastalığı veren Allah’ın şifasını da vereceğine inanmaktadır.

Pelin bu kez çirkin teklifini İrfan’ın karısı Hatice’ye yapar. Hatice’den kızının ameliyat parasının verilmesi karşılığında İrfan’dan boşanmasını ister. Çok sevdiği kocası İrfan ve ölümle pençeleşen kızı arasında seçim yapmaya zorlanan Hatice’yi zor bir karar beklemektedir.

Etiketler : TV Filmi 'Yuvamı Yıkamazsın' 15 nisan izle, TV Filmi 'Yuvamı Yıkamazsın' 15 nisan seyret, TV Filmi 'Yuvamı Yıkamazsın' 15.04.2014 izle,TV Filmi 'Yuvamı Yıkamazsın' 15.04.2014 izle,
bura
bura

Dr. Feridun Kunak Show Kalp Sağlığı ve Kalbin Görevleri 15 nisan KANAL 7 izle,Dr. Feridun Kunak 15.04.2014 Salı seyret


Dr. Feridun Kunak 15 nisan 2014 izle
Kanal   : KANAL 7
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 14:20

ÖZETİ
15 NİSAN 2014 SALI

KALP SAĞLIĞININ ÖNEMİ

İzleyicilerinin güne sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlayan Dr. Feridun Kunak Show’da bugün, kalp ve kalbin görevleri ekrana taşınacak.

Sevilen aile programı Dr. Feridun Kunak Show’un bugün, kalp sağlığını korumanın yöntemleri ekrana getirilecek. İnsan vücudunda temel işleve sahip olan kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler Dr. Feridun Kunak Show’da anlatılacak. Kalp hastalığı, tansiyon gibi hayati sorunlardan korunmak için alınabilecek önlemler, bitkisel tedavi yöntemleri canlı yayında izleyiciye aktarılacak.

Programda ayrıca sağlıklı ve lekesiz bir cilt için çilek maskesi tarifi yer alacak.

Etiketler : Dr. Feridun Kunak Show 15 nisan izle, Dr. Feridun Kunak Show 15 nisan seyret, Dr. Feridun Kunak Show 15.04.2014 izle,Dr. Feridun Kunak Show 15.04.2014 izle,
bura
bura

Yeşil Elma Oktay Usta 15 nisan SAMANYOLU TV izle,Yeşil Elma 15.04.2014 Salı seyret

Oktay Usta Yeşil Elma 15 nisan 2014 STV izle
Kanal   : SAMANYOLU TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 14:20

ÖZETİ
Yeşil Elma  [Canlı] 
Yaşam & Hobi - Yemek Programı   

Lezzetli ve farklı yemek tariflerinin verildiği ve hanımlar için pratik önerilerin sunulduğu programda, bol bol da sohbet var. Yeşil Elma'ya konuk olarak katılan sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Oktay Aymelek'le birlikte mutfağa girip, hünerlerini sergiliyorlar.

Her bölümde, sinema, tiyatro, müzik ve medya dünyasından konukların yer aldığı programda; ünlü isimler hayata bakışlarını, projelerini, en sevdikleri yemeği ve hayatları hakkında bilinmeyenleri anlatıyorlar.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014
Genel     Farklı yemek tarifleri ve ünlülerle yapılan keyifli sohbetler...
Sunucu     Oktay Aymelek

Etiketler : Yeşil Elma 15 nisan izle, Yeşil Elma 15 nisan seyret, Yeşil Elma 15.04.2014 izle,Yeşil Elma 15.04.2014 izle,
bura
bura

TV Filmi 'Yarınlar Bizim' Ali Rıza Binboğa 15 nisan SHOW TV izle,Yarınlar Bizim 15.04.2014 Salı seyret

Yarınlar Bizim Sinema  izle
Kanal   : SHOW TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 03:00

ÖZETİ

Yarınlar Bizim -   Sinema | Dram   
Büyük umutlarla köylerinden büyük şehre gelen ve günlük işlerde, inşaatlarda amelelik yaparak para kazanmaya çalışan beş arkadaşın öyküsü... Büyük şehrin açıkgöz, dolandırıcı insanları arasında yok olmadan yaşayabilmek için büyük mücadele veren bu insanlardan biri, köyden ailesini de getirir. Köyde sattığı arsasıyla şehirde aldığı ufak evde yaşamaya çalışırlar.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014
Genel     Köyden gelip büyük şehirde tutunmaya çalışan bir adamın hikayesi...
Yönetmen     Safa Önal
Oyuncular     Ali Rıza Binboğa
Betül Aşçıoğlu
Kadir Savun
Ali Cağaloğlu

Etiketler : Yarınlar Bizim 15 nisan izle, Yarınlar Bizim 15 nisan seyret, Yarınlar Bizim 15.04.2014 izle,Yarınlar Bizim 15.04.2014 izle,
bura
bura

Misafir Ol Bana 15 nisan SHOW TV izle,Misafir Ol Bana 15.04.2014 Salı seyret

Misafir Ol Bana izle
Kanal   : SHOW TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 15:00

ÖZETİ
Misafir Ol Bana  [Genel İzleyici] 
Eğlence - Yarışma   

Türkiye en misafirperver çiftini arıyor!
En iyi misafiri ben ağırlarım diyorsanız, gözünün içine bakıp misafirimin isteklerini anlarım diyorsanız Misafir Ol Bana tam size göre!...

Misafir Ol Bana'da üç gün boyunca üç çift yarışıyor. Her günün sonunda ev sahibi çift, konuk ettikleri çiftler tarafından misafirperverlik ve yaptıkları yemeklerle değerlendiriliyor. Üç günün sonunda ise en yüksek puanı alan çift, göz kamaştıran bir otomobilin sahibi oluyor.

Etiketler : Misafir Ol Bana 15 nisan izle, Misafir Ol Bana 15 nisan seyret, Misafir Ol Bana 15.04.2014 izle,Misafir Ol Bana 15.04.2014 izle,
bura
bura

Gülben 15 nisan SHOW TV izle,Gülben 15.04.2014 Salı seyret

Gülben Ergen 15 nisan 2014 Show TV izle
Kanal   : SHOW TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 12:00

ÖZETİ

Gülben  [Canlı]  Eğlence - Kadın Programı   
Çok özel insan hikayelerinin ele alındığı Gülben'de; aşk ve ilişkiler, sağlık, diyet, güzellik, moda, dekorasyon ve kişisel gelişim gibi kadınları yakından ilgilendiren konulara yer veriliyor. Programda, alanlarında uzman isimler ve ünlüler ağırlanıyor.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014
Genel     Yaşama, insana ve özellikle kadına dair her türlü konu, alanında uzman konuklarla stüdyoda konuşuluyor.
Sunucu     Gülben Ergen

Etiketler : Gülben 15 nisan izle, Gülben 15 nisan seyret, Gülben 15.04.2014 izle,Gülben 15.04.2014 izle,
bura
bura

Her Şey Dahil 15 nisan SHOW TV izle,Her Şey Dahil 15.04.2014 Salı seyret

Her Şey Dahil Alişan  15 nisan 2014 izle
Kanal   : SHOW TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 10:00

ÖZETİ
Her Şey Dahil  [Canlı]   [Genel İzleyici] 
Eğlence - Eğlence Programı   

Eğlence, magazin ve sohbet bir arada!
İlginç hikayeler, değişik şovlar ve ünlü isimlerle keyifli sohbetler Her Şey Dahil'de... Çağla Şikel ve Alişan'ın sunumuyla ekrana gelen programda, haftanın magazin gündemi masaya yatırılıyor. Ayrıca sosyal medyada ve haber sitelerinde öne çıkanlara yer veriliyor.

Her Şey Dahil'de ünlü konuklar ağırlanıyor ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştiriliyor, magazin gündemi değerlendiriliyor.
Program Bilgileri

Etiketler : Her Şey Dahil 15 nisan izle, Her Şey Dahil 15 nisan seyret, Her Şey Dahil 15.04.2014 izle,Her Şey Dahil 15.04.2014 izle,
bura
bura

İntikam Hırsı Yabancı Film 15 nisan KANAL D izle,İntikam Hırsı 15.04.2014 Salı seyret

Tv de Yabancı Sinema İntikam Hırsı Filmi izle
Kanal   : KANAL D
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 02:30

ÖZETİ
İntikam Hırsı  [Film]  Sinema | Aksiyon - Macera   
Yetenekli, zeki ve karizmatik üç silahşör.Fransa kralının sadık silahşörleri Atos, Porthos ve Aremis, krala düzenlenecek bir komplonun duyumunu aldıklarında, yanlarına genç D'Artagnan'ı da alarak tehlikeli bir maceraya atılırlar. Fakat bu zorlu yolda ilerledikçe, dört kahraman sadece Fransa kralının değil, tüm Avrupa'nın tehlikede olduğunu anlar. Kardinal Richelieu, yardımcıları ile birlikte krallık tacını ele geçirip, ülkenin tek hâkimi olmak için şeytanca bir plan kurmuştur. Ona bu planda destek olan ajan Milady de Winter da silahşörlerden Athos'u kendine aşık etmeyi kolayca başarmıştır.

Etiketler : İntikam Hırsı 15 nisan izle, İntikam Hırsı 15 nisan seyret, İntikam Hırsı 15.04.2014 izle,İntikam Hırsı 15.04.2014 izle,
bura
bura

Evim Şahane Acıbadem'de yaşayan Gamze Sunar'ın salonu 15 nisan KANAL D izle,Evim Şahane 15.04.2014 Salı seyret

Evim Şahane Selim Yuhay 15 nisan 2014 izle
Kanal   : KANAL D
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 15:00

ÖZETİ
    Pazartesi günü, Acıbadem'de yaşayan Gamze Sunar'ın salonunu yenileyeceğiz
    Gamze Hanım'ın salonunun 3 günde 10.850 TL'ye nasıl yenilendiğini görmek istiyorsanız, Evim Şahane hafta içi her gün saat 15.00'te Kanal D'de.

    Kanal D’nin, sevilen dekorasyon programı “Evim Şahane”; Pazartesi günü, Acıbadem'de yaşayan Gamze Sunar'ın salonunu yenileyecek.

    Mimar Selim Yuhay’ın sunumu ve tasarımıyla yenilenen salon büyük bir değişime uğrayacak ve usta ekiple birlikte, hayallerdeki hale gelecek. “Evim Şahane” ayrıca, dekorasyon dünyasının yeniliklerini de ekrana taşıyacak.

Etiketler : Evim Şahane 15 nisan izle, Evim Şahane 15 nisan seyret, Evim Şahane 15.04.2014 izle,Evim Şahane 15.04.2014 izle,
bura
bura

Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15 nisan KANAL D izle,Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15.04.2014 Salı seyret

Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15 nisan 2014 izle
Kanal   : KANAL D
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 12:30

ÖZETİ
Kaynana Gelin Seda’ya Gelin  [Canlı] 
Eğlence - Yarışma   

Gelinler kaynanalarına karşı!
Kaynana Gelin, Seda’ya Gelin'de; rekabet kadar, yarışmayı ve eğlenmeyi seven her gelin-damat-kaynanaya yer var.

Seda Sayan’ın dillere destan ödül yağmurundan nasibini alacak olan gelin ve kaynanalar, ev işlerinde maharetlerini gösterirken, kahkahalarla izlenecek, birçok hareketli oyunu da birbirine karşı oynuyorlar.

Etiketler : Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15 nisan izle, Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15 nisan seyret, Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15.04.2014 izle,Kaynana Gelin Seda’ya Gelin 15.04.2014 izle,
bura
bura

Mutfağım Meral Hanım İzmir 15 nisan KANAL D izle,Mutfağım 15.04.2014 Salı seyret

Kanal d Mutfağım Nursel İzmir Meral Hanımın Mutfağı izle
Kanal   : KANAL D
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 11:00

ÖZETİ
Mutfağım Yaşam & Hobi - Yemek Programı    Nursel Ergin

Mutfağım her bölümde başka bir ilde!
Mutfağım, her bölümde farklı bir şehre gidiyor ve o yörenin yemekleri, o şehirdeki kadınlarla birlikte yapılıyor. Yemeklerin hepsi yapıldıktan sonra, Nursel Ergin ve ev sahibi birlikte masayı hazırlıyor ve hazırladıkları tüm yemekleri sergiliyorlar.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014
Genel     Her bölüm başka bir şehirde, farklı yemek çeşitleri evin sahibiyle birlikte yapılıyor.

Etiketler : Mutfağım 15 nisan izle, Mutfağım 15 nisan seyret, Mutfağım 15.04.2014 izle,Mutfağım 15.04.2014 izle,
bura
bura

Yabancı Gerilim Filmi Ölümcül Karşılaşma 15 nisan ATV izle,Ölümcül Karşılaşma 15.04.2014 Salı seyret


Ölümcül Karşılaşma Filmi 15 nisan 2014 izle
Kanal   : ATV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 01.45

ÖZETİ
Ölümcül Karşılaşma  [Tekrar]   [Film] 
Sinema - Gerilim - Dram   

Genç bir kadının ölüm-kalım savaşı!
Joanne, çalıştığı restorandan bir gece geç çıkmak zorunda kalır. Oğlu Eric'i tek başına büyütmeye çalışan genç kadının tek isteği bir an önce evine varabilmektir. Ancak hızlı adımlarla yürüdüğü yolda bir kaza tehlikesi atlatır. Duran arabanın içinden bir adam çıkar ve Joanne'nin kabusu başlar. Artık onun ve oğlunun hayatı tehlikededir.

Etiketler : Ölümcül Karşılaşma 15 nisan izle, Ölümcül Karşılaşma 15 nisan seyret, Ölümcül Karşılaşma 15.04.2014 izle,Ölümcül Karşılaşma 15.04.2014 izle,
bura
bura

Kaçak 15 nisan ATV izle,Kaçak 15.04.2014 Salı seyret

Kaçak Dizisi 25.Bölüm 15 nisan 2014 izle
Kanal   : ATV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 20:00

ÖZETİ
Kaçak- 25. Bölüm Dizi - Aksiyon   

İntikam vakti...
Umut’u da alarak evden kaçan Merve’yi Fatih kendi evine yerleştirir. Kızının kaçtığını öğrenen İsmet Ali Topçuoğlu, onu öldürtmeye karar verir. Merve için Ertan’la yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır kendi çocuğu bildiği ve dünyada tek değer verdiği kişinin aslında en büyük düşmanının çocuğu olduğunu öğrenen Ertan yıkılır. İçinde duyduğu acıyla Serhat’a karşı daha hain bir plan yapar. Serhat, Nurgül için her şeyi göze alır ve Ertan’ın istediğini yapar. Ertan’ın uzun zamandır kurduğu planla ve gerçeklerle yüzleşir.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014
Genel     Yeraltı dünyasının veliahtını öldüren ve kimliğini değiştirerek Anadolu’daki ücra bir kasabada kahvecilik yapmaya başlayan eski bir polis...
Yönetmen     Volkan Kocatürk
Oyuncular     Gürkan Uygun
Berk Hakman
Mustafa Avkıran
Özlem Yılmaz
Begüm Birgören
Etiketler : Kaçak 15 nisan izle, Kaçak 15 nisan seyret, Kaçak 15.04.2014 izle,Kaçak 15.04.2014 izle,
bura
bura

Zahide ile Yetiş Hayata 15 nisan ATV izle,Zahide ile Yetiş Hayata 15.04.2014 Salı seyret

Zahide ile Yetiş Hayata 15 nisan 2014 izle
Kanal   : ATV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 16:00

ÖZETİ
Zahide ile Yetiş Hayata  [Canlı] 
Yaşam & Hobi   
Zahide ile Yetiş Hayata

Hayata dair birçok şey...
Zahide Yetiş, derdinizi dinlemek ve sorunlarınızı çözmek için ekran karşısında... Yetiş, uzman konukların yardımıyla ihtiyacı olanlara destek olup, sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Programda ayrıca astroloji, sanat, sağlık ve ekonomiye de yer veriliyor. Hayata dair birçok konunun işlendiği programda, konuk sanatçılar da programa renk katıyor.

Etiketler : Zahide ile Yetiş Hayata 15 nisan izle, Zahide ile Yetiş Hayata 15 nisan seyret, Zahide ile Yetiş Hayata 15.04.2014 izle,Zahide ile Yetiş Hayata 15.04.2014 izle,
bura
bura

20 Dakika 15 nisan STAR TV izle,20 Dakika 15.04.2014 Salı seyret

20 Dakika 15 nisan 2014 izle
Kanal   : STAR TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 05:50

ÖZETİ
20 Dakika  [Tekrar]  Dizi- Birbirlerini ölesiye seven Melek ve Ali'nin aşk öyküsü.
Hayatları ellerinden kayıp giderken...
Ali ve Melek hayatları boyunca bugün ellerinde tuttukları tapu için çalışırlar. Ancak evlerinin en mutlu gecesinde, polisler Melek Halaskar için gelir ve Melek'in hapishaneye varacak yolculuğu başlar. Ali içinse başlayan, hayatının aşkını kurtarma mücadelesidir.

Diğer tarafta ise eski belediye başkanı, komadaki oğlunun başında, cinayet zanlısı Melek Halaskar'ın peşini bırakmamaya yemin eder. Acımasız cezaevi muavini, dört duvar arasında Melek'in ensesinden ayrılmaz.

İki küçük çocuk, annelerinin yokluğunda babalarından cevap beklerken Ali ise çıkış yolu aramaktadır.

Bugüne kadar elleri bile ayrılmayan Ali ve Melek, birbirlerinden uzakta uzun bir yola çıkacaklar. Melek için 20 yıl, Ali için 20 dakika...

Etiketler : 20 Dakika 15 nisan izle, 20 Dakika 15 nisan seyret, 20 Dakika 15.04.2014 izle,20 Dakika 15.04.2014 izle,
bura
bura

Kurt Seyit ve Şura 15 nisan STAR TV izle,Kurt Seyit’in yüreğine üç büyük acı 15.04.2014 Salı seyret

Kurt Seyit ve Şura 6. Bölüm15 nisan 2014 izle
Kanal   : STAR TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 20:00

ÖZETİ
Kurt Seyit ve Şura Dizi - Tarihi    6. Bölüm

İstanbul’a göç etme vakti geliyor!
Kurt Seyit yokluğunda yaşananları öğrendiğinde, çiftlik evine öfkesiyle birlikte gider. Kurt Seyit’in babasıyla ikinci kez bir araya gelişi yüreğinde unutamayacağı bir iz bırakır. Öte yandan Petro, Şura’yı yaşadığı mutsuzluktan çekip çıkarmak için ilk kez kendini ortaya atar.

Gece yarısı Aluşta’ya ulaşan isyan dalgasının haberi gelir. Kurt Seyit vatanını terk etmekten başka şansı olmadığını bildiği halde ailesine arkasını dönüp gidemez. Hangi kurşunun üstünde adının yazdığını bilmeden ailesini ve topraklarını korumak için kendini siper eder.

Doğup büyüdüğü topraklarda güneş yeniden doğduğunda Kurt Seyit’in yüreğine üç büyük acı kök salar. Artık Aluşta’dan ayrılmak, İstanbul’a göç etme vakti gelmiştir.

Etiketler : Kurt Seyit ve Şura 15 nisan izle, Kurt Seyit ve Şura 15 nisan seyret, Kurt Seyit ve Şura 15.04.2014 izle,Kurt Seyit ve Şura 15.04.2014 izle,
bura
bura

Beni Affet 541. Bölüm 15 nisan STAR TV izle,Beni Affet 15.04.2014 Salı seyret

Beni Affet 15 nisan 2014 izle
Kanal   : STAR TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 17:00

ÖZETİ
Beni Affet  Dizi - Dram  
Tunç ile Eylül yine işbirliği yapıyor.
Eylül konusunda annesi Zühre’den yardım isteyen Cüneyt, Eylül’den boşanmasını garantileyecek olan raporu ele geçirebilecek midir? Cüneyt’in rapor sonucunun peşinde olduğunu öğrenen Eylül’ün ise paçaları tutuşur. Bu sırada, annesinin hareketlerinden şüphelenen Tunç, yeniden Eylül ile işbirliği yapar.

Etiketler : Beni Affet 15 nisan izle, Beni Affet 15 nisan seyret, Beni Affet 15.04.2014 izle,Beni Affet 15.04.2014 izle,
bura
bura

Bugün 15 nisan STAR TV izle,Bugün 15.04.2014 Salı seyret

Bugün 347. Bölüm 15 nisan 2014 izle
Kanal   : STAR TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 06:45

ÖZETİ
Bugün  [Canlı]  347. Bölüm Seda Akgül
Haber & Aktüalite - Haber Programı   


Vatandaşın ekrandaki sesi!
Seda Akgül, her sabah yeni günün manşetleriyle evlerinize konuk oluyor.

Hayata dair her şey Seda Akgül'ün pozitif enerjisi ile izleyenlerle buluşuyor. Programda haberler okunuyor, gazeteler seyirciyle birlikte yorumlanıyor.

Hayatı kolaylaştıran bilgiler, gün içinde dikkat edilmesi gerekenler, sanal alemin gözdeleri, nostaljik klipler ve konuklarıyla Seda Akgül, sabah saatlerinin alışkanlığını değiştiriyor.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014
Genel     Yapay gündem yerine, halkın gündemini ekranlara taşıyan Bugün, sokaktaki insanın yaşamına ayna tutuyor.
Sunucu     Seda Akgül

Etiketler : Bugün 15 nisan izle, Bugün 15 nisan seyret, Bugün 15.04.2014 izle,Bugün 15.04.2014 izle,

bura
bura

Melek 463. Bölüm 15 nisan STAR TV izle,Melek 15.04.2014 Salı seyret

Melek Baykal 463. Bölüm 15 nisan 2014 izle
Kanal   : STAR TV
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 10:00

ÖZETİ
Melek  [Canlı] 
Eğlence - Kadın Programı    463. Bölüm

Gündüz kuşağının yeni yıldızı; Melek!
Gastronomi , sağlık, doğal yaşam, maneviyat, moda, sohbet, eğlence, sağlıklı yemekler ve uzman konuklar, kısacası hayata dair her şey her gün Melek'le ekranlarınıza geliyor.

Sahrap Soysal, Mustafa Karataş, Canan Karatay, Şems Arslan, Şenay Yangel, Taylan Kümeli, Dr.Üstün Dökmen ve Selahattin Dönmez haftanın belirli günlerinde Star’da izleyiciler ile buluşuyor.

Etiketler : Melek 15 nisan izle, Melek 15 nisan seyret, Melek 15.04.2014 izle,Melek 15.04.2014 izle,
bura
bura

Doktorum 15 nisan Kanal d izle,Doktorum 15.04.2014 Salı seyret

Doktorum 15 nisan 2014 izle
Kanal   : Kanal d
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 09:00

ÖZETİ
Doktorum  [Canlı] 
Yaşam & Hobi - Sağlık Programı   

Gündeminde A'dan Z'ye sağlık var!
Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy'un yaptığı Doktorum hafta içi her gün, tıp dünyasının güvenilir isimlerini konuk ediyor.

Sağlık konusunda en doğru bilgi ve öneriyi, birinci elden halka ulaştıran Doktorum, tıbbi yöntemler, uygulamalar ve operasyonları canlı olarak ekrana getiriyor ya da stüdyo ortamına taşıyor. Doktorum, ayrıca canlı telefon bağlantılarıyla izleyenler ve konuk doktorlar arasında sağlıklı bir köprü oluştu

Etiketler : Doktorum 15 nisan izle, Doktorum 15 nisan seyret, Doktorum 15.04.2014 izle,Doktorum 15.04.2014 izle,
bura
bura

Kızlar ve Anneleri 15 nisan atv izle,Kızlar ve Anneleri 15.04.2014 Salı seyret

Kızlar ve Anneleri 15 nisan 2014 izle
Kızlar ve Anneleri 15 nisan 2014 izle

Kanal   : atv
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 13:00

ÖZETİ
Kızlar ve Anneleri
Eğlence - Yarışma   

Anneler ve kızları aynı yarışmada!
Anneler ve kızları, farklı etap ve oyunlarla rakiplerine karşı mücadele ederken, hem eğleniyor hem de sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.

Yarışmada anne-kız ilişkileri, birbirlerini ne kadar iyi tanıdıkları çeşitli soru ve oyunlarla irdelenirken, aynı zamanda aralarındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğu izleyenlerle paylaşılıyor.
Program Bilgileri
Yayın Tarihi     Salı | 15 Nisan 2014

Etiketler : Kızlar ve Anneleri 15 nisan izle, Kızlar ve Anneleri 15 nisan seyret, Kızlar ve Anneleri 15.04.2014 izle,Kızlar ve Anneleri 15.04.2014 izle,
bura
bura

Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 nisan atv izle,Müge Anlı ile Tatlı Sert 15.04.2014 Salı seyret


Müge Anlı ile Tatlı Sert  15 nisan 2014 izle
Kanal   : atv
Tarih   : 15.04.2014
Saat    : 10:00

ÖZETİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert  [Canlı] 
Yaşam & Hobi - Reality   
Çözülemeyen dosyalar, kayıplar, cinayetler ve anlaşmazlıklar...
Cinayetler, tecavüzler, adam kaçırma olayları ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda alanlarında uzman bir hukukçu ve psikiyatrist yer alıyor.
Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor.

Etiketler : Müge Anlı ile Tatlı Sert  15 nisan izle,Müge Anlı ile Tatlı Sert  15 nisan seyret, Müge Anlı ile Tatlı Sert  15.04.2014 izle,Müge Anlı ile Tatlı Sert 15.04.2014 izle,
bura